Szkolenia unijne

Wiele osób, które pozostają bez zatrudnienia przez dłuższy czas, bądź też pragną uzyskać lepsze stanowisko pracy powinny skorzystać z możliwości rozwoju zawodowego, jaki daje ciągłe kształcenie. Nie wszyscy jednak posiadają fundusze, które są w stanie przeznaczyć na dodatkowe kursy oraz szkolenia. Szczególnie osoby bezrobotne mogą mieć problem z zebraniem odpowiedniej kwoty pieniężnej. Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej uzyskaliśmy możliwość skorzystania z funduszy europejskich, które wspierają rozwój poszczególnych sektorów, finansując np.: szkolenia unijne.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS (Europejski Fundusz Społeczny) są dotowane szkolenia unijne, mające na celu wyrównywanie szans na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz adaptację nowych pracowników i rozwój kadr. W znacznym stopniu wpływają one na rozwój wiedzy, innowacji, a także tworzenia zwiększonej ilości trwałych oraz stabilnych miejsc pracy. Szkolenia unijne w zależności od potrzeb i rodzaju realizowanego projektu są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, zdalnym, jak również mieszanym. Obejmują one zajęcia przeznaczone dla osób indywidualnych, jak i dla grup pracowniczych w małych , średni oraz dużych przedsiębiorstwach.

Wsparcie unijne w zakresie szkoleń skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne lub poszukujące pracy obejmują różnorodną tematykę, w tym kursy komputerowe, językowe, obsługę kas fiskalnych lub wózków widłowych itp., które znacząco wpływają na rozwój wiedzy i umiejętności oraz mają ułatwić odnalezienie się na rynku pracy i uzyskania stałego zatrudnienia. Szkolenia unijne dla bezrobotnych poruszają również tematykę aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentację, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych oraz zachowanie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby, które pragną uzyskać dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej, zanim otrzymają fundusze muszą ukończyć szkolenia unijne. Ich zakres obejmuje przedsiębiorczość, podstawy księgowości, prawo pracy, marketing, pisanie biznesplanu itp.. Jednak, aby odbyć tego typu szkolenie należy przejść proces rekrutacyjny, który obejmuje wypełnienie specjalnego formularza, zawierającego informacje na temat planowanej przez wnioskodawcę działalności, jego doświadczenia zawodowego i umiejętności, oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Szkolenia unijne nastawione na wyrównywanie szans na rynku pracy są skierowane do konkretnych grup społecznych, np.: do kobiet, które nie mogą znaleźć pracy po urodzeniu dziecka, osób po pięćdziesiątym roku życia, jak również do młodzieży, która ukończyła 18 lat, nie kontynuuje nauki oraz nie jest w stanie uzyskać stałego zatrudnienia. Na szkolenia tego rodzaju należy zgłosić się z własnej inicjatywy (na niektóre szkolenia unijne kierują urzędy pracy) oraz zadeklarować gotowość do podjęcia pracy po zakończeniu udziału w kursach.

Ze szkoleń unijnych mogą również skorzystać pracodawcy oraz ich pracownicy, którzy podlegają procesom adaptacyjnym i modernizacyjnym, a także osoby przewidziane do zwolnienia oraz zwalniane z powodów, dotyczących przedsiębiorstwa.

Każdy uczestnik szkoleń unijnych ma szansę na zdobycie nowych umiejętności oraz rozwój na różnych płaszczyznach. Osoby zainteresowane dotowanymi kursami znajdą informacje na ich temat na stronach urzędów pracy – powiatowych i wojewódzkich, a także Urzędów Marszałkowskich oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Comments are closed.