Fundusze strukturalne

Od 1 lipca 2013 roku w skład Unii Europejskiej wchodzi 28 państw członkowskich, które różnią się zarówno pod względem liczby ludności, powierzchni, jak i rozwoju. W celu wyrównania szans oraz zminimalizowania dysproporcji między poszczególnymi członkami Unii Europejskiej stworzono instrumenty finansowe, określane jako Fundusze Strukturalne.

Obecnie Fundusze Strukturalne obejmują:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),

– Europejski Fundusz Społeczny (EFS),

– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

– Fundusz Spójności,

– Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Każdy z nich opiera się na działaniach, które dążą do głębokiej restrukturyzacji oraz modernizacji poszczególnych działów gospodarczych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie funkcjonują ma podstawie jednego zestawu przepisów, które zapewniają powiązanie ze strategią „Europa 2020” (Strategia Unii Europejskiej, obejmująca wzrost gospodarczy na najbliższe dziesięciolecie, która ma na celu zapewnienie państwom członkowskim wzrost zatrudnienia, zwiększenie produktywności oraz spójność społeczną.), regulują koordynację ich działania, gwarantują wspólną realizację celów oraz dają możliwość, jak najprostszego dostępu do funduszy dla ewentualnych beneficjentów.

Fundusze Strukturalne działają w obszarze programów operacyjnych, które stanowią strukturę wdrażania jednolitych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Obejmują one pomoc słabo rozwiniętym regionom, które posiadają niewielką gęstość zaludnienia, a znalezienie pracy na ich terenie jest niezwykle trudne. Regiony te są poddane stałej emigracji – pozostają w nich jedynie osoby starsze lub nie mające możliwości wyjazdu, przez co tereny te ulegają degradacji zamiast się rozwijać. Europejskie Fundusze Strukturalne mają tu na celu podniesienie jakości szkolnictwa oraz służby zdrowia, pomoc w rozwoju małej przedsiębiorczości, a także inwestycje, obejmujące rozwój infrastruktury oraz produkcyjnych działów gospodarki.

Kolejnym celem funkcjonowania Funduszy Strukturalnych jest wspieranie obszarów, na których występuje zjawisko zwane przemysłem zanikającym. Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wpływają na restrukturyzację tych terenów. Fundusze Strukturalne finansują inwestycje związane z rozwojem produkcji, wspierają rozwój rynku rolnego, w tym zwiększają efektywność produkcji rolnej oraz wspomagają działania marketingowe w rolnictwie.

Wszędzie, gdzie jest to konieczne i możliwe Fundusze Strukturalne obejmują działania na rzecz walki z bezrobociem. Dotyczy to głównie wyrównywania szans na rynku pracy dla kobiet oraz mężczyzn, jak również walki z wykluczeniem społecznym. Dzięki tym funduszom organizowane są różnorodne szkolenia z zakresu dokształcania lub zmiany branży przez osoby bezrobotne, np.: szkolenia informatyczne, językowe, kursy na wózki widłowe itp., oraz coachingi, obejmujące poszukiwanie pracy, pisanie życiorysów i podań, czy też odbywanie rozmów kwalifikacyjnych.

Fundusze Strukturalne są zarządzane w sposób zdecentralizowany. Inwestycja tak dużych kwot pieniężnych wymaga stałej współpracy na stopniu władz krajowych, regionalnych oraz lokalnych, a także pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, zajmujących się równością kobiet i mężczyzn na rynku pracy, propagowaniem integracji społecznej, czy też zwalczaniem dyskryminacji, w zakresie planowania, wdrażania i monitorowania projektów finansowych.

Comments are closed.