Alimenty

98933Często zdarzają się sytuacje, w których do pomagania krewnym zobowiązuje nas prawo. Tak jest w przypadku, gdy bliscy, najczęściej dzieci, ale też czasem rodzice lub dziadkowie, nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Powstaje wówczas obowiązek płacenia alimentów.
Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do utrzymywania swoich dzieci aż do momentu, w którym będą mogli oni zadbać o to sami. Nie wiąże się to z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności, bowiem jeśli dalej się ono uczy lub studiuje, rodzice muszą zadba o to, by miało środki na życie. Pojęcie samodzielne utrzymywanie się bywa przez prawników tłumaczone na wiele sposobów. Samodzielnie zadbać o swoje potrzeby nie są w stanie na pewno dzieci przed ukończeniem osiemnastego roku życia, ale także dzieci niezdolne do pracy w wyniku niepełnosprawności lub dotknięte różnymi chorobami, do których zalicza się też wszelkie uzależnienia. Tak samo jest w sytuacji, gdy dziecko nie może znaleźć pracy. Z kolei dziecku, które zawarło związek małżeński, utrzymanie w pierwszej kolejności musi zapewnić małżonek. Dopiero, gdy on nie będzie w stanie tego zrobić obowiązek przechodzi na rodziców. Jeśli dziecko przekroczyło osiemnasty rok życia, to samo składa pozew o alimenty, jeśli nie, to z wnioskiem występuje rodzic.
Do płacenia alimentów mogą zostać zobligowani także dziadkowie. Sąd nakłada na nich taki obowiązek, gdy rodzice nie żyją, chorują, odbywają kary pozbawienia wolności albo też nie mają pracy. W każdej z tych sytuacji rodzice nie dysponują środkami finansowymi, które pozwalałyby im zapewnić dziecku utrzymanie. Alimenty płacone przez dziadków są określane przez prawo jako uzupełniające i są niższe od nakładanych przez sąd rodzicom.
Sprawy związane z alimentami mogą dotyczyć także osób dorosłych po rozwodzie, jeśli w jego wyniku uległa pogorszeniu sytuacja finansowa jednej z nich. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jedna ze stron może wystąpić do drugiej o alimenty. Musi ona przedstawić przed sądem dowody na to, że nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W tej sytuacji sąd przyznaje alimenty na pięć lat. Gdy rozwód orzeczono z winą jednej ze stron, to o alimenty może wnioskować tylko osoba niewinna, która znalazła się w ciężkiej sytuacji finansowej. Prawo dopuszcza tu możliwość złożenia wniosku razem z pozwem rozwodowym. Alimenty zostaną przyznane aż do czasu, gdy dana osoba ponownie zawrze związek małżeński.
Czasami dochodzi do takich sytuacji, gdy to dzieci zostają zobowiązane przez sąd do płacenia alimentów na rzecz rodziców. Sądy wydają takie wyroki, kiedy rodzice nie posiadają środków do życia, a ich dzieci dobrze radzą sobie pod względem finansowym.
W tym przypadku alimenty, zależnie od orzeczenia sądu, mogą wiązać się z obowiązkiem udzielenia rodzicom wsparcia pod postacią zakupu pożywienia czy lekarstw. Jeżeli dzieci nie zgadzają się z zasądzonym wyrokiem, mogą starać się o zwolnienie z płacenia alimentów. Wystarczy, że dostarczą sądowi dowodów na to, że rodzice nie wywiązywali się w przeszłości ze swoich obowiązków względem dziecka. Jednak tylko od sądu zależy, jak ustosunkuje się on do przedstawionych dowodów.

Comments are closed.