Co wykazuje rewizja finansowa?

Rewizja finansowa pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Wbrew obiegowej opinii audyty finansowe nie są zlecane wyłącznie z zewnątrz. Dobrowolna rewizja finansowa coraz częściej zlecana jest również przez właścicieli spółki, którzy chcą skontrolować i upewnić się, czy z finansami firmy i prowadzoną dokumentacją księgową jest wszystko w porządku.

Rewizja finansowa najczęściej dzielona jest na audyt zewnętrzny oraz wewnętrzny. Audyt zewnętrzny najczęściej określa coroczne badanie sprawozdania finansowego lub kontrole przeprowadzone w wyniku podejrzenia nieprawidłowości w księgach rachunkowych bądź zeznaniu podatkowym. Rewizja finansowa bywa jednak zlecana także przez zarząd spółki i pozwala na wczesnym etapie wykryć najmniejsze nieprawidłowości w księgach rachunkowych i zeznawaniach podatkowych. Zdarza się również, że podobne zlecenie rewident otrzymuje od właścicieli firmy, którzy chcą skontrolować pracę zarządu spółki lub przygotować przedsiębiorstwo przed pozyskiwaniem wsparcia z banku lub od prywatnego inwestora.

 

Rewizja finansowa jest procesem ważnym nie tylko dla samych właścicieli firmy czy akcjonariuszy, ale również dla osób zewnętrznych, takich jak: kontrahenci, wierzyciele, ewentualni inwestorzy, instytucje finansowe i rządowe. Wskazuje ona na kondycję przedsiębiorcy i są ważną wskazówką dla osób, które chcą prowadzić z daną firmą interesy.

 

Obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych, jakim jest rewizja finansowa podlegają zgodnie z ustawą o rachunkowości następujące instytucje:

  • banki i zakłady ubezpieczeń
  • jednostki działające w oparciu o przepisy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych
  • spółki akcyjne
  • jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym wypełniły dwa z trzech warunków:

– wykazały średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 pracowników

– na koniec roku obrotowego suma ich aktywów bilansu wyniosła 2 500 000 euro

– osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy w wysokości 5 000 000 euro.

  • Sprawozdania spółek nowo zawiązanych i przejmujących.

 

 

Warto pamiętać, że obowiązek badania sprawozdań finansowych instytucji użyteczności publicznej nie reguluje ustawa o rachunkowości, ale osobne rozporządzenie.

 

Rewizja finansowa wykonywana może być wyłącznie przy udziale biegłego rewidenta. Jego zadaniem jest badanie rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego, jakie przygotowuje główny księgowy lub biuro rachunkowo-księgowe. Rewizja finansowa i jej ostateczna ocena często stanowią kluczowy argument przy podejmowaniu ważnych dla przedsiębiorstwa działań: podziału, fuzji, dalszego istnienia spółki, jak również i dla sukcesu w pozyskiwaniu zewnętrznych inwestorów.

 

Biegły rewident przeprowadzający kontrolę, jaką jest rewizja finansowa, musi być człowiekiem skrajnie uczciwym, skrupulatnym i rzetelnym. Musi być to osoba całkowicie zewnętrzna i obiektywna, nie może wykazywać żadnych powiązań z rewidowanym przedsiębiorstwem.

Comments are closed.