W jaki sposób dziedziczymy?

paragraph-1005411_1280Czynności prawne, a więc zdarzenia pociągające za sobą powstanie, zmianę bądź też ustanie określonych praw i obowiązków można podzielić na czynności prawne między żyjącymi oraz czynności prawne na wypadek śmierci. Te pierwsze z wymienionych nie wymagają większego wyjaśnienia, gdyż są to wszystkie te czynności, które są dokonywane między osobami żyjącymi, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Jest ich bardzo dużo i nie sposób wymienić wszystkich, dla przykładu jednak warto wspomnieć o sprzedaży, zamianie czy też użyczeniu. Dokonywane są one na mocy zgodnego oświadczenia woli poszczególnych stron.
Natomiast wśród czynności prawnych na wypadek śmierci należy wspomnieć przede wszystkim o spadku. To w chwili śmierci danej osoby rozpoczyna się cała procedura związana z dziedziczeniem majątku, który pozostał po zmarłej osobie.
Tutaj możemy mówić o dziedziczeniu testamentowym, gdzie osoba jeszcze żyjąca sporządziła odpowiedni dokument zwany testamentem i to w nim wskazała osoby, które w razie śmierci spadkodawcy przejmują jego majątek.
Na gruncie prawa możemy wyróżnić trzy rodzaje testamentów. Pierwszym z nich jest testament pisemny zwany także holograficznym, który jest spisywany osobiście przez osobę chcącą rozdysponować swoim majątkiem, musi on być podpisany odręcznie, pełnym imieniem i nazwiskiem, bo nie wystarczy w tym przypadku parafka czy jakieś inicjały. Ważne jest także to, aby był on opatrzony datą. Istotną i zasadniczą treścią testamentu jest wskazanie co i komu przysługuje po śmierci spadkodawcy, czyli osoby sporządzającej ten dokument. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy taki testament możemy napisać na komputerze. Nie. Właśnie musi być on spisany odręcznie i odręcznie podpisany przez spadkodawcę.
Drugim rodzajem testamentu jest testament ustny zwany allograficznym. Osoba – spadkodawca – wyraża swoją ostatnią wolę ustnie, również wskazując co i komu przyznaje ze swego majątku, a kierownik urzędu stanu cywilnego bądź też przedstawiciel administracji państwowej w obecności dwóch innych osób – świadków – spisuje tą ostatnią wolę. Następnie złożone ustnie oświadczenie, spisane przez upoważnioną osobę zostaje odczytane w obecności świadków i podpisane przez spadkodawcę oraz wszystkie osoby obecne przy spisywaniu tego testamentu.
I ostatnim – najbardziej doniosłym i najpewniejszym a zarazem w żaden sposób niepodważalnym – testamentem jest testament notarialny. Sporządzany jest u profesjonalisty, notariusza za określoną ustawowo opłatą. Przyszły spadkodawca korzystając z usług kompetentnego prawnika sporządza odpowiedni dokument w formie aktu notarialnego, w którym także musi wskazać komu i co zostanie przypisane po jego śmierci.
Zdarzają się przypadki, że w testamencie jako spadkodawcy wskazane są osoby, które nie należą do najbliższej rodziny zmarłego. Jednak w tym przypadku jest to wola spadkodawcy i mocą oświadczenia woli, ma on prawo przekazać swój majątek komu i w jakiej wysokości sobie życzy. Inaczej dzieje się w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdzie najważniejsza jest najbliższa rodzina.
Jeśli zmarła osoba nie pozostawiła po sobie dokumentu, w którym jasno określiła co i komu daje w spadku po sobie, następuje proces dziedziczenia ustawowego, w którym kluczową rolę odgrywa stopień pokrewieństwa ze zmarłą osobą. Oczywiście w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci, natomiast jeśli zmarły nie miał dzieci to ich miejsce zajmują rodzice zmarłego. Natomiast w przypadku, gdy zmarły nie miał żony, a co za tym idzie dzieci to dziedziczą rodzice, a potem kolejno dziadkowie, pasierbowie aż wreszcie gmina ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, która nie sporządził testamentu.
W przypadku dziedziczenia ustawowego warto wspomnieć o kwestii rozwodu. Jeśli wobec małżonków wcześniej orzeczono rozwód, a co za tym idzie rozpad małżeństwa to niestety nie może być mowy o dziedziczeniu. Małżeństwo co prawda było zawarte jednak na mocy prawomocnego wyroku sądu zostało zniesione. Natomiast rozdzielność majątkowa, częściej funkcjonująca w języku prawnym jako intercyza ma znaczenie tylko i wyłącznie za życia, a zatem nie ma najmniejszego wpływu na kwestie dziedziczenia po zmarłym małżonku. Małżonkowie, którzy zawarli intercyzę mają takie same prawa w kwestii dziedziczenia jak małżonkowie mający wspólność majątkową.
Mówiąc o dziedziczeniu czy spadku warto mieć na uwadze określony termin. Otóż jeśli okaże się, że jesteśmy z mocy ustawy powołani do dziedziczenia możemy tym prawem dysponować, jednak pamiętajmy o ustawowym sześciomiesięcznym terminie, który obowiązuje nas do podjęcia konkretnej decyzji czy chcemy przyjąć spadek czy też go odrzucić.
Pod pojęciem spadku mieszczą się zarówno aktywa, czyli majątek, ale w jego skład wchodzą także pasywa, czyli nic innego jak długi pozostawione przez osobę zmarłą. Obawiając się zatem odziedziczenia ewentualnych zobowiązań mamy prawo odrzucić spadek i wówczas prawo to przechodzi na kolejne – wskazane w ustawie – osoby upoważnione do dziedziczenia. Jeśli zatem małżonek skorzysta ze swego prawa i odrzuci spadek, dziedziczyć będą dzieci, natomiast gdy one również zrzekną się spadku dziedziczyć będą wnuki.
Obawiając się o sytuację swoich jeszcze niepełnoletnich dzieci, a chcąc uchronić je przed dziedziczeniem ewentualnych zaległości po zmarłym dziadku czy babce (w przypadku, gdy wszyscy uprawnieni zrzekli się spadku) rodzice mogą wystąpić do sądu rodzinnego i opiekuńczego z wnioskiem o umożliwienie podjęcia decyzji za swoje niepełnoletnie jeszcze dzieci. Zwykle sąd wyraża na to zgodę i wówczas rodzice w imieniu swojego małoletniego dziecka zrzekają się spadku po swoim ojcu czy matce, chroniąc tym samym interes własnych dzieci.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.