Nakaz zapłaty – czy zawsze trzeba płacić?

MP900385349Poprzez nakaz zapłaty w polskim prawie rozumie się orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, wyłącznie na podstawie złożonego pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Istotą nakazu zapłaty jest propozycja rozstrzygnięcia sporu w sposób zgodny w całości z żądaniem powoda bądź też skrócenie postępowania i wzmocnienie ochrony interesów powoda w sytuacji, gdy dowody przez niego przedstawione należą do tzw. silnych dowodów bądź uzasadniają społeczny interes udzielania powodowi szczególnej ochrony.
Takie orzeczenie jest przesyłane powodowi oraz pozwanemu. Ten drugi w okreslonym terminie ma możliwość wniesienia zaskarżenia. W momencie, gdy tego nie zrobi, nakaz zapłaty będzie miał takie skutki jak prawomocny wyrok sądowy. Często wiele osób nie ma wiedzy, że zapada w stosunku do nich orzeczenie sądowe w formie nakazu sądowego i dopiero, gdy otrzymują korespondencję z tym związaną, dowiadują się, że są pozwanymi w jakiejś sprawie. Dotyczy to głównie spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz pracy.
Jeśli pozwany nie może zgodzić się z wydanym nakazem zapłaty, powinien wnieść stosowny sprzeciw. Należy to uczynić w terminie 2 tygodni bezpośrednio w siedzibie sądu właściwego dla danego rejonu bądź poprzez list polecony wysłany na adres sądu w nieprzekraczalnym terminie. Jeśli pozew wniesiony został na formularzu urzędowym formularzu, sprzeciw także winien posiadać taką formę. Ponadto precyzować powinien, czy nakaz zostaje zaskarżony w całości czy części, określone pisemnie powinny zostać również zarzuty, twierdzenia i dowody.
Z reguły pozwany może powoływać się na przedawnienie roszczenia bądź na okoliczność wcześniejszego jego spełnienia. Na skutek wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym automatycznie traci moc, a sąd wyznacza wówczas termin rozprawy z udziałem stron. W postępowaniu nakazowym jednakże nakaz zapłaty zachowuje moc aż do momentu wydania prawomocnego wyroku. Oznacza to, że stanowi swego rodzaju zabezpieczenie, bez nadawania mu jednak klauzuli wykonalności.
W pewnych sytuacjach sąd jednak sprzeciw od nakazu zapłaty odrzuci. Może się to stać wówczas, gdy zostanie od wniesiony po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której terminowości przeszkodziły ważne sytuacje losowe, takie jak ciężka choroba. Wówczas mówi się o niezawinionym uchybieniu terminowi, możliwe jest wtedy skorzystanie z instytucji przywrócenia terminu, choć i tu w zakresie dostępnego na taką reakcję czasu pełnej dowolności nie ma. Odrzucenie sprzeciwu następuje wówczas, gdy – pomimo wezwania – pozwany nie uzupełni możliwych braków formalnych w terminie właściwym, czyli w ciągu 7 dni. Mowa tu o sytuacjach, w których sprzeciw powinien być wniesiony na formularzu urzędowym, pozwany zaś tego nie uczynił. Brakami formalnymi jest też brak podpisu pozwanego lub brak odpisu dla powoda. Istotny może okazać się również brak opłaty sądowej. W przypadku gdy nie zostanie ona odnotowana, przewodniczący wzywa pozwanego do jej uzupełnienia,
Czasem braki formalne wynikają z pośpiechu bądź niedopatrzenia. Sąd jednak daje w tym przypadku możliwość ich uzupełnienia.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.