Jedno zdarzenie, a wiele gałęzi prawa

direction-1014026_1280Prawo administracyjne to jedna z wielu gałęzi prawa, z którymi człowiek ma do czynienia przez całe swoje życie. Czasem nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że wchodzi na grunt prawa administracyjnego dokonując pewnych czynności prawnych z innych gałęzi prawa lub nie zastanawia się nawet, że jedna czynność prawna jest regulowana przez wiele przepisów z różnych gałęzi prawa.

Bardzo często zdarza się, że czynność wynikająca z prawa administracyjnego jest połączona np. z prawem karnym. Dzieje się tak, jeśli osoba fizyczna bądź prawna nie wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków wynikających z prawa administracyjnego bądź uchyla się od spełnienia wymaganych prawem obowiązków. Wówczas na scenę wchodzi prawo karne, które służy między innymi wyegzekwowaniu takich obowiązków w procesie karnym – regulacje te się spotykają w momencie, nieprzestrzegania obowiązku lub niewłaściwego wykonania uprawnienia.

Zawierając umowę o pracę, dana osoba – pracownik jest głównie związany ze swoim pracodawcą na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, jeśli oczywiście został nawiązany stosunek w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. A pracownikiem w rozumieniu KP jest osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Nie jest natomiast pracownikiem osoba wykonująca pracę w oparciu o umowy cywilno – prawne (umowę o dzieło, umowę zlecenie czy umowę agencyjną), osoba prowadząca własną działalność gospodarczą a także osoba wykonująca pracę nakładczą, czyli po prostu chałupnictwo.

Dla przykładu weźmy zawód sędziego czy policjanta. Wykonywana przez nich praca w oparciu o umowę o pracę nie reguluje w pełni ich sytuacji zawodowej. Dla takich pracowników, których praca polega na sprawowaniu władzy, wydawane są akty wykonawcze w postaci dodatkowych ustaw czy rozporządzeń, np. ustawa o wykonywaniu zawodu policjanta i tutaj już stosunek pracy reguluje nie tylko prawo pracy, ale również prawo administracyjne, bo te akty prawne należą właśnie do takiej gałęzi prawa.

Podobnie jeśli chodzi o umowę o pracę osoby wykonującej inny niż wyżej wymienione zawody. Kodeks pracy reguluje obowiązek zgłoszenia zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ta sytuacja już należy do spraw z zakresu prawa administracyjnego.

Bardzo często zresztą w umowie możemy znaleźć popularne sformułowanie, że w sprawach nieuregulowanych daną umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeśli zaś chodzi o związek prawa administracyjnego z prawem cywilnym to warto zaznaczyć, że czynność prawa administracyjnego może warunkować lub być uwarunkowana czynnością cywilno-prawną i odwrotnie.

Dobrym przykładem jest sytuacja kupna np. samochodu. Dokonując zakupu zawieramy umowę w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, która spełniać powinna wszystkie niezbędne elementy formalne z punktu widzenia tego prawa, natomiast kiedy na gruncie umowy cywilno-prawnej staniemy się już właścicielami tego samochodu, nie możemy pominąć kwestii regulowanych przepisami prawa administracyjnego, a wśród nich między innymi rejestracji samochodu czy odprowadzenia podatku od tego zakupu.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.