Jak sporządzić intercyzę?

intercyza-malzenskaPojęcie intercyzy w obiegowej opinii kojarzy się z zamożnymi bohaterami amerykańskich seriali, pragnących zabezpieczyć swoje kwestie finansowe przez zgubnym wpływem nowo poślubionego małżonka. Tymczasem intercyza jest po prostu umową majątkową zawartą pomiędzy małżonkami lub osobami planującymi związek małżeński, a dzięki niej można wspólnotę majątkową rozszerzyć, ograniczyć lub ustanowić całkowitą rozdzielność majątkową.
Intercyza reguluje zatem kwestie majątkowe między małżonkami. Bez jej zawarcia domyślnie między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, czyli sytuacja, w której niemal wszystko, czego małżeństwo dorobi się w czasie trwania małżeństwa, staje się ich wspólnym majątkiem. Intercyza – zawierana zawsze przed notariuszem – ten stan może zmienić. Musi ona mieć formę aktu notarialnego, pod rygorem nieważności w przeciwnym wypadku.
Za pośrednictwem intercyzy małżonkowie mogą: ustanowić rozdzielność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, rozszerzyć wspólność ustawową bądź ograniczyć wspólność ustawową. Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że nie wszystkie ustalenia podjęte przez małżonków mogą być przez notariusza zaakceptowane – ma on bowiem prawo do odmówienia sporządzenia aktu notarialnego o określonej treści. Kwestie te reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wskazuje, że intercyza nie może rozszerzyć wspólności majątkowej na:
– przedmioty niezbywalne, które przysługiwać mogą wyłącznie jednej osobie,
– prawa majątkowe, wynikające ze wspólności łącznej określonej odrębnymi przepisami,
– przedmioty majątkowe, które przypadną współmałżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
– wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, jeśli nie wchodzą one do wspólności ustawowej,
– niewymagalne wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Koszt sporządzenia przez notariusza intercyzy waha się, w zależności od cennika wybranej kancelarii notarialnej. Niemniej, określona jest maksymalna stawka za taką usługę i wynosi ona 400 złotych + VAT (23%). W sytuacji, w której małżonkowie zechcą otrzymać wypis zawartej umowy, muszą liczyć się z kosztami dodatkowymi – wysokość opłaty również zależna jest od oferty danej kancelarii prawnej i z reguły wynosi kilkanaście złotych. Oryginał zawsze pozostaje w dokumentach kancelarii notariusza, który dokument sporządził.
Kiedy – poza sytuacjami rodem z amerykańskich seriali – zdecydować się na intercyzę? Warto wybrać to rozwiązanie w sytuacji, kiedy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Intercyza pozwoli, w razie kłopotów z wierzycielami, uchronić majątek rodziny przed ewentualnymi dochodzeniami. W polskiej rzeczywistości jest to bodaj najczęściej spotykana sytuacja. Wówczas jedno z małżonków nie odpowiada za potencjalne długi drugiego, a w przypadku ewentualnego przyszłego rozwodu, oszczędza to konieczności walki o majątek. Wadą umowy jest brak możliwości wspólnego rozliczania z urzędem skarbowym oraz kłopoty przy badaniu zdolności kredytowej.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.