Jak przebiega proces karny

fotolia_33754935_subscription_l_800x600_4Proces karny polega na podejmowaniu szeroko zakrojonych działań zmierzających do wykrycia przestępstwa, osądzenia przestępcy i na końcu wydania wyroku. Wyrok jest oczywiście wydawany w oparciu o prawo. Jednak przedtem trzeba wysłuchać świadków zdarzenia, obejrzeć dowody rzeczowe, czasami powołać biegłych, zapoznać się z dokumentami, dokonać oględzin miejsca zdarzenia. Podczas procesu sądowego nie wszystkie źródła ustaleń są wykorzystywane. Zadaniem sądu jest skazanie przestępcy, ale jeśli ktoś jest niewinny, udowodnienie jego niewinności, oczyszczenie z zarzutów. Sprawca czynu niedozwolonego jest do tej pory niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy. Jest to słuszna zasada domniemania niewinności. Aby tak się stało musi być spełnionych kilka zasad. Przede wszystkim trzeba wiernie odtworzyć wszystkie okoliczności zdarzenia, przestępstwa. Sędzia musi być absolutnie bezstronny. Oskarżony ma prawo do obrońcy. Jeśli z przyczyn finansowych nie stać go na wynajęcie adwokata, powinien otrzymać obrońcę z urzędu. W obserwowaniu procesu sądowego może uczestniczyć publiczność. Mówi się wtedy o jawności. Ma to czasami walor edukacyjny. Jednak na wniosek jednej ze stron można zażądać niejawności procesu. Dzieje się tak zazwyczaj, kiedy chce się chronić prawa osób poszkodowanych, albo szczegóły przestępstwa są zbyt drastyczne. Podczas procesu sądowego naprzeciw siebie stają dwie strony: oskarżyciel i oskarżony. Rolą oskarżyciela jest udowodnienie winy oskarżonego. Przedstawione dowody muszą być całkowicie legalne, tylko wtedy sąd bierze je pod uwagę. Oskarżycielowi może towarzyszyć oskarżyciel posiłkowy, czyli osoba/ osoby, które były poszkodowane. Oskarżony ma prawo do samodzielnej obrony, ale wskazane jest, by skorzystał z pomocy obrońcy. Oprócz tych dwóch stron mogą podczas procesu występować świadkowie, biegli i naturalnie osoba pokrzywdzona. Zanim dojdzie do procesu na sali sadowej, poprzedza go etap przygotowawczy, który polega na tym, że wyjaśniane są okoliczności przestępstwa i zbierane dowody. W przypadku przestępstw lżejszego kalibru dowody zbiera policja, przy przestępstwach cięższych do pracy przystępuje prokurator. Wtedy jest przygotowana dokumentacja, z której sąd podczas procesu będzie korzystał. Rozprawa główna odbywa się w sądzie rejonowy lub okręgowym. Po rozpoczęciu rozprawy następuje odczytanie oskarżenia i przesłuchanie oskarżonego. Potem przemawiają obie strony, które mają prawo do powołania świadków i ich przesłuchania. Dopuszczane są też dowody rzeczowe, a w konkretnych przypadkach powołuje się biegłych, specjalistów w konkretnej dziedzinie. Proces sądowy kończy się wydaniem wyroku. Oskarżony może być uznany winnym albo uniewinniony. Innej możliwości nie ma. Każda ze stron, po zakończeniu procesu sądowego, ma możliwość apelacji do sądu wyższej instancji. Musi to zrobić w określonym czasie. Jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji, następuje etap, który nazywa się postępowaniem wykonawczym. Następuje uprawomocnienie wyroku, który zostaje przesłany do organu zajmującego się jego wykonaniem.

Comments are closed.