Czym jest audyt sprawozdań finansowych?

Kontrole finansowe kojarzone są głównie z poszukiwaniem nieprawidłowości, jednak jest to pojęcie bardzo mylne. Coraz częściej na audyt sprawozdań finansowych decydują się przedsiębiorcy, organizacje i stowarzyszenia, które chcą wykazać, czy w ich finansach panuje porządek i czy mogą w jakiś sposób przyczynić się do podniesienia efektywności firmy.

 

Konieczność przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, jakim jest audyt sprawozdań finansowych, reguluje ustawa o rachunkowości. Głosi ona, że podmiot, który spełnia dwa z trzech wymogów musi poddawać się obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, przeprowadzanego przez biegłego rewidenta. Wymogi te przedstawiają się następująco:

– średnioroczne zatrudnianie przeliczone na pełne etaty wynosi 50 osób

– na koniec roku suma aktywów bilansu wyniosła ponad 2 500 000 euro

– przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły 5 000 000 euro.

 

W praktyce jednak z audytów korzystają nie tylko zobligowani do tego przedsiębiorcy i instytucje, ale również i przedsiębiorcy, którzy chcą sprawdzić, czy w ich księgach rachunkowych jest wszystko w porządku. Audyt sprawozdań finansowych może więc być świetnym narzędziem podnoszącym organizację w przedsiębiorstwie.

 

Audyt sprawozdań finansowych to badanie sprawozdania finansowego, zestaw procedur oraz testów, których zadaniem jest określenie, czy kwoty podane w sprawozdaniu finansowym są zgodne ze stanem rzeczywistym i nie zostały istotnie zniekształcone. Dotyczy to zarówno wartości sprzedaży, poziomu zobowiązań jak i środków pieniężnych. Istotne zniekształcenie może mieć wpływa na zainteresowanie potencjalnego inwestora, banku udzielającego kredytu, czy innych użytkowników danych finansowych. Procedury i testy, jakimi posługuje się audyt sprawozdań finansowych, zalicza się:

  • przegląd zawartych umów
  • uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych
  • potwierdzenie sald środków pieniężnych
  • potwierdzenie pożyczek i kredytów w bankach
  • przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów, zapasów, produktów
  • rozmowy z prawnikami spółki
  • rozmowy z zatrudnionymi z przedsiębiorstwie pracownikami

 

Audyt sprawozdań finansowych wymaga zatrudnienia specjalisty, jakim jest biegły rewident. Mianem tym określa się osobę, która posiada niezbędne uprawnienia do przeprowadzania sprawozdań finansowych. Biegłego rewidenta często określa się również audytorem. Biegli rewidenci pełnią swoje usługi we własnej osobie i na własny rachunek, lub jako wspólnik spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Biegły rewident, który wykonuje audyt sprawozdań finansowych musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, wykazać ukończone studia wyższe – w Polsce lub kraju Unii Europejskiej – oraz zdać egzamin na biegłego rewidenta. Wymaga się również, by złożył on przysięgę przed prezesem Krajowej Rady Biegłych rewidentów lub innym upoważnionym członkiem.

Rewident przeprowadzający audyt w danym przedsiębiorstwie nie może być w żadnym stopniu z nim powiązany. Przeprowadzane badanie musi być rzetelne i bardzo staranne.

Comments are closed.