Kiedy akcje wchodzą na giełdę

Pierwsze wprowadzenie akcji na giełdę, jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla każdej spółki. Proces ten określa się mianem Initial Public Offering, czyli Ipo. O Ipo mówi się, kiedy spółka po raz pierwszy przygotowuje ofertę sprzedaży swoich akcji skierowaną do grupy przewyższającej stu kupujących. Ipo obejmuje zarówno papiery nowej emisji, jak i również akcje, które sprzedawane są przez dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku stwierdzenia sukcesu oferty, akcje zostają skierowane do obrotu giełdowego.

Niezwykle istotnym elementem Ipo jest przygotowanie prospektu emisyjnego. Jest to dokument, w którym sprzedający akcje – emitent – informuje potencjalnych akcjonariuszy o rodzaju oferty i jej adresata, warunków jej przeprowadzenia, oraz szczegóły tyczące się sytuacji finansowej emitenta. Prospekt emisyjny wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz publikacji. Ipo regulowane jest przez ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ustawy te regulują również odstępstwa od reguły dotyczącej sporządzania prospektu emisyjnego Ipo.

 

Ipo nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego:

 

 • kiedy oferta jest kierowana do mniej niż 150 osób
 • kiedy oferta jest kierowana jedynie do inwestorów kwalifikowanych (dom maklerski, bank, fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń oraz osoby fizyczne spełniające warunki wpisania do rejestru inwestorów kwalifikowanych)
 • jeśli podczas oferty każdy z inwestorów kupuje papiery wartościowe o wartości co najmniej 50 tys. euro – według ich ceny emisyjnej, lub ceny sprzedaży
 • kiedy wartość nominalna jednego papieru wartościowego wynosi co najmniej 50 tys. euro
 • kiedy całkowita wartość papierów wartościowych obliczana według cen emisyjnych lub cen sprzedaży nie przekracza 100 tys. euro w okresie następnych 12 miesięcy
 • kiedy oferta obejmuje wyłącznie wydawanie papierów wartościowych w związku z przejmowaniem przez emitenta innej spółki, lub wydawanie papierów akcjonariuszom spółki, która łączy się z emitentem, jak również kiedy oferta obejmuje bezpłatne wydawanie akcji akcjonariuszom ze środka spółki, czy wypłacanie dywidendy z akcji z tego samego rodzaju.

 

Niektóre papiery wartościowe nie wymagają przed dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego. Dzieje się tak w wypadku:

 • akcji, które w ciągu kolejnych 12 miesięcy stanowią mniej niż 10% wszystkich akcji tego samego rodzaju pochodzących od jednego emitenta i dopuszczonych na tym samym rynku
 • akcji wydanych w sytuacji wymiany akcji istniejących, o ile nie podwyższyło to kapitału zakładowego emitenta
 • akcji należących do spółki, której akcje tego samego rodzaju dopuszczone są do obrotu na tym samym rynku regulowanym, o ile propozycja zakupu akcji jest związana z realizacją uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych danej spółki.
 • Papierów wartościowych wydawanych akcjonariuszom w przypadku, gdy emitent przejmuje inną spółkę lub łączy się z inną spółką
 • Akcje wydawane bezpłatnie akcjonariuszom spółki lub jako wypłata dywidendy, gdy na rynku znajdują się inne akcje spółki  tego samego rodzaju dopuszczone do obrotu.

 

W przypadku powyższych sytuacji emitent przed Ipo może sporządzić memorandum informacyjne, które jest mniej obszerne niż prospekt emisyjny i wiąże się z mniejszymi kosztami. W ciągu 20 dni organ nadzoru może wyrazić sprzeciw co do tej formy oferty.

Comments are closed.